Allmänna köpvillkor och konsumentinformation

I. Allmänna köpvillkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Nedanstående köpvillkor gäller för alla avtal som du sluter med oss som leverantör (Schnullerkettenladen GmbH) via internetsidan www.schnullerkettenladen.de . Om inget annat har avtalats, kan eventuella egna villkor som införs av dig bestridas.

(2) Konsument är enligt nedanstående bestämmelser varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion som övervägande varken kan räknas till dennes kommersiella aktivitet eller till dennes aktivitet som egen företagare. Företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap, som handlar proffessionellt eller kommerssiellt i sin verkamhet som egen företagare när denne ingår en rättshandling.

§ 2 Upprätta avtal

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

Våra produktpresentationer i internet är inte bindande och är inget bindande erbjudande för att sluta ett avtal.

(2) Du kan lämna ett bindande köperbjudande (beställning) via vårt online-varukorgsystem. Då lägger du de varor som du planerar att köpa i „varukorgen“. Via motsvarande knapp i navigeringsfältet kan du kolla på „varukorgen“ och göra ändringar där när som helst. När du har kommit till sidan”kassa” och har lagt in dina personuppgifter där samt betalnings- och leveranssätt, visas alla dina beställningsuppgifter en gång till på en översiktssida.
Innan besällningen skickas har du på översiktssidan möjlighet att ännu en gång kontrollera alla dina uppgifter eller att ändra på dem (även via internetbrowser-funktionen „tillbaka“ ) respektive att avbryta köpet. När du skickar beställningen via knappen ”beställa med betalningsskyldighet“ lämnar du oss ett bindande erbjudande.

(3) Ett godkännande av erbjudandet (och därmed slutande av avtalet) får du omedelbart efter beställningen gjorts genom en bekräftelse i textform (t.ex. e-mail), där du får en bekräftelse på att beställningen kommer att expedieras och att varorna kommer att levereras (orderbekräftelse). Skulle du inte få något motsvarande meddelande är du inte längre bunden till din beställning. Om du redan har betalat något kommer pengarna i detta fall omgående att återbetalas.

(4) Beställningens färdigställande och överföring av all information som behövs när avtalet har slutits kommer per e-mail, delvis automatiserat. Du bör därför försäkra dig om att det är rätt e-post-adress som du har meddelat oss och även säkerställa att du tekniskt kan ta emot e-mails och särskilt kolla att dessa inte blir hängande i skräppost-filtret.

§ 3 Anpassade varor

(1) Du ger oss den information som krävs för individuell design av produkter till lämplig information, text eller filer via nätet ordersystem eller senast omedelbart efter det att via e-post. Våra några specifikationer om filformat ska följas.

(2) Du samtycker till att inte överföra data, vars innehåll strider mot tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namngivning rättigheter, varumärkesrättigheter ) eller bryter befintliga lagar. Gör oss från allt i detta sammanhang, påståenden som gjorts av tredje part. Detta hänför sig också till kostnaden för den nödvändiga i detta sammanhang juridiskt ombud.

(3) Vi tar inte någon undersökning av de data som överförs på noggrannhet före och tar inget ansvar för fel.

(4) Om vi skapar inom individuell design för text, bilder, grafik och design, dessa är föremål för upphovsrätten.
Utan vår uttryckliga samtycke inte tillåtet användning, reproduktion eller modifiering av enskilda delar eller hela innehållet.
Om inte annat avtalats , överföra vi dig en obestämd tid för att skapa för dig upphovsrättsskyddade verk. Du är uttryckligen förbjudet att ge skyddade verk eller delar därav på något sätt tredje part privat eller kommersiellt tillgängliga.
Överföringen av nyttjanderätten är beroende av villkoret prejudikat full betalning av köpeskillingen .

§ 4 Särskilda avtal angående de betalningssätt som erbjuds

(1) Betalning per faktura via Klarna
I sammarbete med Klarna erbjuder vi dig fakturaköp som betalningalternativ.Vänligen beakta att Klarna faktura endast står till förfogande för konsumenter och att en leverans till en annan adress än fakturaadressen inte är möjlig. Respektive betalning görs till Klarna. Betalningsfristen är 14 dagar från fakturadatumet. Fakturan skrivs ut vid leverans av varan och skickas antingen per e-mail eller tillsammans med varan. Fullständiga villkor för fakturaköp hittar du här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=2. Onlineshopen tar ut en avgift på 2 Euro per beställning för fakturaköp med Klarna.

Personuppgiftshantering
Klarna kontrollerar och bedömer dina uppgifter och gör vid berättigat intresse och tillfälle utbyte av uppgifter med andra företag och kreditupplysningsställen. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande sekretess lagstiftning och hanteras enligt upplysningen i https://mailtrack.io/trace/link/4349656c09fc5859f5b2fa010d7227521093204a.

§ 5 Kvarhållningsrätt, äganderättsförbehåll

(1) En kvarhållningsrätt kan du endast utöva i den mån denna utgör ett krav från samma avtal.

(2) Varorna förblir vår egendom tills fullständig betalning av köpeskillingen skett.

(3) Är du företagare, gäller följande komplettering:

a) Vi förbehåller oss äganderätten till varan tills fullständig utjämning av alla krav ur nuvarande affärsförbindelse har skett. Innan äganderätten av den förbehållna varan övergår är en pantsättning eller säkerhetsöverföring inte tillåten.

b) Du kan återförsälja varan i den löpande verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla skulder som växer ur återförsäljningen i höjd med fakturabeloppet till oss och vi godkänner överlåtelsen. Du har också rätten att driva in skulderna. Såvida du inte uppfyller dina betalningskyldigheter korrekt, förbehåller vi oss dock att driva in skulden själv.

c) När en kombination och sammanslagning av varor som omfattas av äganderättförbehåll får vi delägarskap av den nya varan. Detta samägande motsvarar förhållandet som existerar mellan fakturavärdet för varor som omfattas av delägarskap och andra bearbetade föremål vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Vi förbinder oss att frisläppa de säkerheter vi har på din begäran, i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överskrider de fordringar som ska säkras med mer än 10%. Valet av de säkerheter som ska frigöras åligger oss.

§ 6 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna finns.

(2) Om du är företagare gäller som undantag från punkt 1:

a) Som varornas beskaffenhet gäller bara våra egna uppgifter och tillverkarens produktbeskrivning som överenskommet, dock inte annan reklam, offentliga kampanjer eller tillverkarens uttalanden.

b) Du måste omedelbart nogrannt kontrollera varan och meddela om det finns kvalitets-och mängd-avvikelser och meddela oss uppenbara brister inom 7 dagar efter mottagandet av varan. Det räcker om du skickar iväg meddelandet i rätt tid. Detta gäller även för senare fastställda dolda fel när de upptäcks. Om kontroll och anmärkning inte görs, omfattas den inte av garantin.

c) Vid fel ger vi garanti genom reparatur eller utbyte enligt vårt val. Om felet inte åtgärdas helt kan du kräva en prissänkning eller häva avtalet efter eget val. Åtgärdande av felet gäller som misslyckat efter andra försöket, om inte omständigheterna bevisar motsatsen. Vid reparatur måste vi inte stå för de extra kostnader som uppstår i samband med att objektet flyttas till en annan ort än orten för uppfyllelsen, om inte den avsedda användingen av objektet överensstämmer med överföringen.

d) Garntin gäller i ett år efter leverans av varan. En förkortad garantitid gäller inte i situationer där vårdslöshet orsakat skador som kan hänföras till oss och som förknippas med förlust av liv, kroppsskador eller hälsorelaterade skador och skador till följd av grov oaktsamhet eller ond uppsåt respektive agg, samt avgiftsfordringar enligt §§ 478, 479 BGB (tyska civillagen).

§ 7 Ansvar

(1) Vi ansvarar utan begränsning för skador för förlust av liv, kroppsskador och hälsorelaterade skador. Dessutom ansvarar vi utan begränsning i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, om ett fel är bedrägligt dolt, med garanti efter anskaffning av föremålet och alla andra rättsligt reglerade fall.

(2) Ansvaret för fel inom ramen av lagligt gällande garanti överensstämmer med motsvarande reglering i vår kundinformation (del II) och allmänna villkor (del I)

(3) Om situationen i fråga rör sig om betydande avtalsförpliktelser är vårt ansvar vid ringa vårdslöshet begränsat till förutsebara skador som är typiska för avtalet. Med viktiga avtalsförpliktelser avses viktiga skyldigheter som beror på denna typ av avtal och vars överträdelse skulle äventyra uppfyllandet av syftet med avtalet. Det omfattar också skyldigheter som innehållet i avtalet ställer på oss för att uppfylla syftet med avtalet, vars uppfyllande gör det möjligt att det verkställs och som gör att du regelbundet kan lita på dess efterlevnad.

(4) När det gäller brott mot oväsentliga avtalsförpliktelser, tas inget ansvar om situationen i fråga innebär brott mot skyldigheter som är förknippade med ringa vårdslöshet.

(5) Det aktuella tekniska läget gör det omöjligt att garantera att dataöverföringsoperationer via internet sker på ett felfritt sätt som kännetecknas av permanent tillgänglighet. I detta avseende ansvarar vi inte för en konstant och oavbruten tillgång till webbplatsen och den tjänst som erbjuds på webbplatsen.

§ 8 Val av lag, betalningsort, domstolsbehörighet

(1) Tysk lag ska tillämpas. Detta val av lag gäller endast för kunder om det inte leder till att det skydd som ges genom obligatoriska föreskrifter i lagen i det land där respektive kund har sin vanliga vistelseort dras in (gynnsamhetsprincipen).

(2) Betalningsort för alla aspekter av verksamheten och platsen för domstolsbehörighet är vårt säte, om du inte är en konsument utan en affärsman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en fond som styrs av den offentliga sektorn. Samma villkor gäller i situationer där du inte har någon allmän plats för domstolsbehörighet i Tyskland eller EU, liksom i situationer där bosättningsorten eller den vanliga vistelseorten inte är känd vid tidpunkten när förfarandet inleds. Detta har ingen inverkan på befogenheten att ringa till en domstol med en annan domstolsbehörighet.

(3) Bestämmelserna i den internationella köplagen (UN-Kaufrechts) tillämpas uttryckligen ej.


II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163 - 165
DE-13053 Berlin
Tyskland
Telefon: 030/42805260
E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Europeiska kommissionen ger en plattform för out-of-domstol tvistlösning (ODR plattform), som kan ses i http://ec.europa.eu/odr.

2. Information om att sluta ett avtal

De tekniska åtgärderna för att sluta ett avtal, avtalet i sig och möjligheterna till rättelse genomförs i enlighet med § 2 i våra allmänna köpvillkor (Del I.).

3. Avtalsspråk, Lagring av avtalstexten

3.1. Avtalsspråk är tyska.

3.2. Den fullständiga avtalstexten lagras inte av oss. Innan beställningen skickas via vårt online-varukorgsystem kan avtalsuppgifterna skrivas ut med utskriftsfunktionen i webbläsaren och sparas elektroniskt. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, föreskriven information som krävs enligt lag vid distansavtal och de allmänna köpvillkoren ännu en gång till dig via e-post.

4. Varans eller tjänstens väsentliga kännetecken

Varans och/eller tjänstens väsentliga kännetecken hittar du i artikelbeskrivningen och i de kompletterande uppgifterna på vår internetsida.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt leveranskostnader är slutpriser. De innehåller alla prisbeståndsdelar inklusive alla gällande skatter.

5.2. De gällande leveranskostnaderna är inte inkluderade i köpeskillingen. De kan synas via en motsvarande märkt knapp på vår internetsida eller i respektive artikelbeskrivning. De visas separat vid varje beställningsprocess och betalas av dig om ingen fraktfri leverans har utlovats.

5.3. De betalningssätt som står till ditt förfogande visas via en motsvarande märkt knapp på vår internetsida eller i respektive artikelbeskrivning.

5.4. I den mån inget annat anges vid de enskilda betalningssätten, förfaller betalningskravet i det färdiga avtalet omedelbart till betalning.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuellt bestående leverans-restriktioner hittar du på motsvarande märkt knapp på vår internetsida eller i respektive artikelbeskrivning.

6.2. Om du är en konsument är följande reglerat enligt lag: Risken att den sålda varan förstörs eller försämras av misstag under transporten förs först över till dig genom att varan lämnas ut till dig, oavsett om varan har skickats försäkrad eller ej. Detta gäller inte om du självständgt har beställt transporten hos ett företag som leverantören inte har nämnt eller har gett en annan person uppdraget att utföra transporten.

Är du egen företagare, sker leverans och transport på egen risk.

7. Lagstadgade garantirättigheter

7.1. Garantin som gäller för våra varor riktar sig efter bestämmelserna ”Garanti“ i våra allmänna köpvillkor (del 1).

7.2. Som konsument ber vi dig att genast kontrollera att varan är fullständig och om den har synliga brister eller transportskador att reklamera detta hos oss samt hos speditören så snabbt som möjligt. Skulle du inte göra detta har det ingen inverkan på din lagstadgade garantirättighet.